Abaya

Modish Abaya Model 8 (Size 57)
QAR 1,400.00
SOLD OUT
Guzel Abaya Model 4 Size 55
QAR 1,200.00
SOLD OUT
Guzel Abaya Model 2 Size 55
QAR 1,200.00
SOLD OUT
Guzel Abaya Model 17 Size 55
QAR 1,200.00
SOLD OUT
Guzel Abaya Model 16 Size 56
QAR 1,200.00
SOLD OUT
Guzel Abaya Model 14 Size 54
QAR 1,000.00
SOLD OUT
Guzel Abaya Model 12 Size 54
QAR 1,000.00
SOLD OUT
Modish Abaya Model 13 (Size: 54 inch)
QAR 1,300.00
Modish Abaya Model 11
QAR 1,500.00
Modish Abaya Model 6 Size 53
QAR 1,600.00
Guzel Abaya Model 5 Size 54
QAR 1,000.00
Guzel Abaya Model 18 Size 55
QAR 1,200.00
Guzel Abaya Model 1 Size 55
QAR 1,000.00
Modish Abaya Model 19 Size 57
QAR 1,500.00
Modish Model 18 Size 57
QAR 1,400.00
Modish Model 17 - Size 57
QAR 1,800.00
Modish Abaya Model 15
QAR 1,550.00
Modish Abaya Model 12 (Size: 54 inch)
QAR 1,400.00
Modish Abaya Model 10
QAR 1,450.00
Sheen Abaya Model 7 (Size: 54 inch)
QAR 1,200.00
Sheen Abaya Model 6 (Size: 56 inch)
QAR 1,700.00
Sheen Abaya Model 4 (Size: 58 inch)
QAR 1,300.00
Sheen Abaya Model 3 (Size: 57 inch)
QAR 1,400.00
Sheen Abaya Model 2 (Size: 55 inch)
QAR 1,600.00
Sheen Abaya Model 1 (Size: 54 inch)
QAR 1,400.00
Modish Abaya Model 9
QAR 1,150.00
Modish Abaya Model 7 (Size: 53 inch)
QAR 1,400.00
Modish Abaya Model 4 (Size: 54 inch)
QAR 1,250.00
Modish Abaya Model 1
QAR 1,500.00